EDUKACJA:

W Domowym Przedszkolu, zależy nam na ukształtowaniu cech człowieka który żyje w zgodzie z naturą, prowadzi zdrowy tryb życia, dba o swoje najbliższe otoczenie i środowisko. Chcemy aby dzisiejsze dziecko- to kiedyś dorosły szczery człowiek otwarty na świat, czujący się jego częścią.

Staramy się pobudzać aktywność dziecka opierając się na rzeczywistym, realnym otoczeniu. Dzieci uczą się wzajemnego szacunku do siebie jak i środowiska w którym przebywają. Wspólnie dbamy o nasze przedszkole. Środowisko w którym przebywają dzieci jest podobne do środowiska dużej dwujęzycznej rodziny. Zmieniające się pory roku to czynnik na podstawie którego pokazujemy dzieciom czym jest „świat”. Nie stosujemy zbędnych infantylnych przekazów. Dużą część dnia spędzamy na świeżym powietrzu oraz na wycieczkach do lasu. Wychodzimy z założenia że nie ma złej pogody,  jest tylko złe ubranie.

W swojej pracy pracy stosujemy elementy pedagogiki Marii Montessori w której miedzy innymi założenie zawarte w słowach „Pozwól mi zrobić to samemu” – były inspiracją i wskazówką do stworzenia metody. Maria Montessori dostrzegła wielką potrzebę dzieci do nauki poprzez własną aktywność, pracę i spontaniczne działanie.

* ”Każde dziecko jest inne”

Jedną z zasad pedagogiki Montessori jest uświadomienie, że każde dziecko jest odmienne i rozwija się w swoim własnym tempie. To samo dotyczy pozyskiwania nowych umiejętności. Wdg. M. Montessori, dzieci nabywają nowe umiejętności w sprzyjającym dla nich momencie. Zauważenie lub przegapienie tego momentu może być kluczowe dla rozwoju danych umiejętności.

*Nasza rola:

Naszym podstawowym zadaniem jest zachęcanie dziecka do poznawania świata oraz wiara w jego umiejętności.

Dziecko nauczy się dzięki temu wiary we własne możliwości. Poczucie, że podejmowane działania są skuteczne i udają się dziecku, przełoży się na lepsze efekty w rozwoju i chęć do dalszej pracy.
Ważne jest również stworzenie odpowiedniego otoczenia oraz zapewnienie materiałów, niezbędnych do optymalnego rozwoju. Mówiąc o odpowiednim otoczeniu mamy na myśli miejsce uporządkowane, proste i przyjemne dla dziecka, gdzie będzie miało możliwość odkrywania świata i rozwoju.

*Elementy pedagogiki M. Montessori wdg. której m.in.

– dziecko rozwija samodzielność i uczy się wiary we własne możliwości
– daje opiekunowi możliwość obserwacji
– uczy szacunku do siebie, innych oraz wykształca szacunek do porządku i pracy
– rozwija koncentrację, logiczne myślenie, pamięć
– daje możliwość samokontroli
– uczy współpracy i współdziałania (wyklucza rywalizację i współzawodnictwo)
– rozwija intelektualne predyspozycje – uczy pracy w ciszy


Stosujemy również -Porozumienie Bez Przemocy (NVC)- które nazywane jest językiem serca.

Jest to metoda nieprzemocowej komunikacji, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, na byciu widzianym. Głównymi zasadami NVC jest świadomość własnych uczuć i potrzeb, empatia dla uczuć i potrzeb innych ludzi, jasne wyrażanie swoich potrzeb w postaci próśb oraz rezygnacja z żądań, oskarżeń, krytyki, wydawania ocen i innych form przemocy werbalnej. Dialog Porozumienia bez przemocy możemy stosować w każdej sytuacji, również w przedszkolu.

Stosowanie tej metody wymaga od nauczyciela czasu, indywidualnego podejścia oraz otwartości i cierpliwości ale my właśnie po to jesteśmy.

W przedszkolu nauczyciele i dzieci są partnerami:
– wspólnie staramy się posługiwać się językiem uczuć i potrzeb,
– wspólnie uczymy się podejmować takie działania, które zaspokajają potrzeby własne i innych,
– rywalizację i współzawodnictwo zastępujemy współpracą, grą zespołową i troską o siebie nawzajem,


W Domowym przedszkolu uczymy cie języka angielskiego przez Immersję językowa, z ang. „immerse” = zanurzać się.

Metoda ta polega na wprowadzeniu dziecka w świat języka obcego, bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym. Właśnie od takiego sposobu działania wzięła się nazwa metody – dzieci są zanurzane w języku obcym. Dzieci poznają język intuicyjnie, obserwują uważnie otoczenie i sytuacje, których opis w danym języku przyjmują w sposób naturalny – obserwują i zapamiętują. Proces ten przebiega analogicznie jak poznawanie języka ojczystego. Można porównać tę metodę nauki do sytuacji nauki języka w rodzinie dwujęzycznej, gdzie jeden z rodziców komunikuje się na przykład w języku polskim, a drugi rodzic – w języku angielskim.

Metoda immersji jest uznawana za jedną z odnoszących największe efekty w nauczaniu dzieci języka obcego. Na jej skuteczność wpływ ma otoczenie dziecka językiem obcym i, co ważniejsze, posługiwanie się językiem jako narzędziem, służącym poznawaniu świata, a nie traktowanie języka jako celu nauczania samego w sobie. Uwaga dzieci nie jest poświęcona powtarzaniu słówek i zwrotów, język obcy jest przyswajany bezwiednie podczas procesu nauki, np. poznając zmiany zachodzące w przyrodzie, gdy nadchodzi wiosna. Co ciekawe, w ten sposób dzieci mają okazję wchłonąć znacznie większy zasób słownictwa, niż podczas tradycyjnych zajęć.

W Domowym Przedszkolu oprócz nauczyciela polskojęzycznego przez cały dzień z dziećmi pracuje nauczyciel anglojęzyczny.
Nauczyciel anglojęzyczny prowadzi zajęcia metodyczne oraz towarzyszy podczas pozostałych aktywności: zabaw, spacerów, posiłków, zajęć artystycznych i ruchowych.